ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ಯಾಲರಿ

ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜಿ. ಎ. ಎಂ. ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 30-04-2021 ರಿಂದ 05-05-2021 ರವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.